Privacy statement Recrout

Privacybeleid

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij respecteren de privacy van Gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten en websites die Recrout aanbiedt, verder te noemen Aanbieder.

1

Wij gebruiken uw gegevens voor het leveren van onze diensten, aan u, inclusief de weergave van aangepaste inhoud en advertenties (‘behavioural advertising’); voor controle, onderzoek en analyse doeleinden om onze diensten te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren; het veiligstellen van het technisch functioneren van ons netwerk; het beschermen van de rechten of het eigendom van Aanbieder of Gebruikers; en het ontwikkelen van nieuwe diensten. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat we gegevens verwerken namens of volgens de instructies van derden, zoals onze advertentiepartners. Voor zover wij uw gegevens voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven willen gebruiken doen wij dat slechts met uw voorafgaande toestemming.

2

Aanbieder verzamelt voor genoemde doelen de volgende gegevens:

Accountgegevens: als u een Account aanmaakt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken voor het Account waaronder uw naam, e-mailadres, geboortedatum en een wachtwoord. Wij bewaren uw gegevens op beveiligde servers;

Cookies: wanneer u de Website bezoekt, verzenden we een of meer cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan, de zoekresultaten en advertentierelevantie te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden. Aanbieder gebruikt ook cookies in zijn advertentieservices om adverteerders en uitgevers te helpen bij het weergeven en beheren van advertenties op de Website. We plaatsen wellicht een cookie in uw browser wanneer u de website bezoekt of op een advertentie klikt. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden;

Loggegevens: wanneer u de Website opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend;

Gebruikerscommunicatie: wanneer u e-mail of andere berichten naar Aanbieder verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze diensten te verbeteren.

Aanbieder kan uw persoonsgegevens op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden (laten) verwerken

3

Aanbieder deelt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uw toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonsgegevens.

Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens ons (Aanbieder) te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.

Als we dergelijke gegevens aan gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen leveren met het doel u te voorzien van aangepaste inhoud en advertenties (‘behavioural advertising’).

Als we naar beste weten van oordeel zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering aan de toepasselijke voorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Aanbieder, zijn Gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

4

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

5

We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Aanbieder die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6

Aanbieder verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacybeleid.

7

Wanneer u de Dienst gebruikt, doen we naar vermogen inspanningen om u te voorzien van toegang tot uw persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden.